Specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® w grupie

Wyświetl obszar:  Polska   Europa

Elżbieta Sicińska

sicinska

Adres: Educhatka

email: elasicinska@interia.pl

Elżbieta Sicińska- nauczyciel edukacji przedszkolnej, neurologopeda. Absolwentka edukacji przedszkolnej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, logopedii, neurologopedii.

więcej

Agnieszka Oleksa

oleksa

Adres: Gabinet Logopedyczny "Logo-motywa" ul. Kościuszki 11, Kielce

email: oleksa.aga@wp.pl

Agnieszka Oleksa - neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, mgr filologii polskiej.

więcej

Monika Birówka

birowka

Adres:

email: monika.birowka@op.pl

mgr Monika Birówka - logopeda, bibliolog, dziennikarz. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 w Skawinie prowadząc terapię logopedyczną oraz zajęcia nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną® w grupie, a także zajęcia z dziećmi zagrożonymi dysleksją i dyslektycznymi. Współpracuje z rodzicami prowadząc adresowane dla nich zajęcia oraz spotkaniach w ramach dni otwartych. Ponadto prowadzi terapię opierającą się na założeniach Metody Krakowskiej szczególnie z dziećmi z alalią, ORM i wadami wymowy.

więcej

Marta Barioni

Marta Barioni

Adres: ZPO nr 3 w Mławie

email: mwilczewska@vp.pl

mgr Marta Barioni - logopedada, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, socjoterapeuta, specjalista w zakresie tańca i rytmiki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, niedosłuchem, autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonymi dysleksją i z dysleksją, kierując się zasadami Metody Krakowskiej® i wykorzystując jej techniki. Rozpowszechnia zasady Metody Krakowskiej® poprzez prowadzenie warsztatów i zajęć otwartych dla nauczycieli. Propaguje wczesną naukę czytania Metodą Symultaniczno - Sekwencyjną®. Pracując w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie, wychodzi naprzeciw trudnościom, z jakimi dzieci borykają się w wieku przedszkolnym , wczesnoszkolnym i szkolnym.

więcej

Ewa Czajka

Adres: Lęborska 51, Poznań

email:

dr inż. Ewa Czajka - Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego, przyrodnik (doktorat). Jest certyfikowanym instruktorem masażu Shantala dla dzieci i dorosłych. Posiada też pełne uprawnienia do prowadzenia diagnozy i treningu Metodą Warnkego oraz zajęć według Metody Dobrego Startu i Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Od 9 lat prowadzi Przedszkole Akademia Przyrody, gdzie pracuje z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, mutyzmem, zespołem Downa, zagrożonymi dysleksją i o zaburzonym rozwoju. Koordynuje także pracę zatrudnionych w przedszkolu pedagogów specjalnych i psychologów. Poza przedszkolem pracuje indywidualnie z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce i z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju wyrównując określone deficyty. Bliskie są jej formy i metody pracy związane z Metodą Krakowską.

więcej

Klaudia Grzelak

Klaudia Grzelak

Adres: ul. Bogusza 8A oraz ul. Deszczowa 8, Poznań

email: grzelak.klaudia@wp.pl

mgr Klaudia Grzelak – logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta Dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Zawodowo związana z Przedszkolem Terapeutycznym Ciekawski Jeż o! Zwierz oraz Przedszkolami Językowymi Reggio Emilia Ciekawska Hop Sa Sów Ka & Ciekawski Tra La Li Sek, specjalizujących się w rozwoju mowy i języka. Jest specjalistą ściśle współpracującym z Rodzinami w zakresie terapii indywidualnej Dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, opóźnionym rozwojem mowy oraz zespołami genetycznymi. Prowadzi również zajęcia grupowe:  Dziecięce Szkółki Czytania oraz Profilaktykę logopedyczną. A ponadto prowadzi warsztaty, szkolenia i zajęcia otwarte. Swoje działania w dużej mierze opiera na założeniach Metody Krakowskiej.

więcej

Elżbieta Jarczyk

Elżbieta Jarczyk

Adres: Publiczne Przedszkole Bajka, ul. Bielska 12, Buczkowice

email: ela.golabek.jarczyk@gmail.com

mgr Elżbieta Jarczyk - Logopeda, pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki i pedagogiki terapeutycznej, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuje jako logopeda w Publicznym Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach.

więcej

Anna Kaszubska

Anna Kaszubska

Adres: Mława

email: ania_aks@wp.pl

mgr Anna Kaszubska - dyplomowany logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel rytmiki, muzykoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jako logopeda specjalizuje się w zakresie pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera, zagrożonych dysleksją i dyslektycznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. W swojej pracy opiera się na założeniach Metody Krakowskiej. Prowadzi zajęcia rytmiczne z elementami logorytmiki, jak również z zakresu profilaktyki logopedycznej oraz grupową Naukę Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

więcej

Karolina Kociszewska

Karolina Kociszewska

Adres:

email: ka.kociszewska@gmail.com

mgr Karolina Kociszewska - logopeda, nauczyciel języka polskiego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® w grupie. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Pedagogicznym o specjalności edytorskiej, podyplomowe studia z zakresu przygotowania pedagogicznego, podyplomowe studia logopedyczne. Obecnie w trakcie podyplomowych studiów z zakresu edukacji elementarnej - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Prowadziła grupowe zajęcia Nauki Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną® w Centrum Metody Krakowskiej® według autorskiego projektu. Pracuje w Publicznym Przedszkolu "Butterfly" w Krakowie, jako logopeda, prowadząc terapię dzieci z alalią, Zespołem Aspergera, autyzmem, afazją, zagrożeniem dysleksją, opartą o założenia Metody Krakowskiej®. Prowadzi zajęcia logopedyczne w grupach przedszkolnych i żłobkowych oraz zajęcia grupowej Nauki Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną®.

więcej

Dorota Kowalska-Ruta

Dorota Kowalska-Ruta

Adres: Lublin, ul. Kawaleryjska 10 (w Centrum Medycznym Tulipan)

email: savantia@o2.pl

mgr Dorota Kowalska-Ruta - neurologopeda, prowadzi terapię dzieci i dorosłych w zakresie zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, a także zaburzeń połykania, jedzenia i karmienia. Pracuje w Oddziale Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej i Oddziale Dziennym Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, a także w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji szpitala SPSK4 w Lublinie. Jest konsultantem w Klinice Patologii Noworodków i Niemowląt USD w Lublinie. 

więcej

Agnieszka Piech-Pietrykin

Adres:

email:

mgr Agnieszka Piech-Pietrykin- logopeda, surdopedagog, nauczyciel języka polskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta ręki. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz podyplomowych studiów logopedycznych w Tarnowskiej Szkole Wyższej. Pracuje jako logopeda i surdopedagog w przedszkolu oraz w szkole specjalnej w Brzesku.

więcej

Sabina Polok-Klimek

Adres: Opole

email:

mgr Sabina Polok-Klimek – logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Absolwentka dziennych studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów logopedycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu oraz w Gabinecie Logopedycznym „Słówka”. Prowadzi zajęcia grupowe oraz indywidualną terapię z dziećmi z zespołem Downa, autyzmem, afazją, alalią, dysleksją oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

 

więcej

Antonina Smagacz

Antonina

Adres:

email: tolinda@wp.pl

mgr Antonina Smagacz – oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, specjalista terapii ręki, specjalista symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania. Pracuje jako nauczyciel  w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej.

więcej

Beata Szcześniak

Beata Szcześniak

Adres: Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne „Sylabka” Ciechanów ul. Płońska 29

email: beatas2007@gmail.com

mgr Beata Szcześniak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersyteu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu terpii pedagogicznej. Prowadzi terapię z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonymi dysleksją oraz z dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie w grupie przedszkolnej oraz w klasach I-III wykorzystując Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania. Poza tym organizuje i prowadzi warsztaty, szkolenia oraz zajęcia otwarte dla nauczycieli i terapeutów.

więcej

Radosław Szymański

Adres: NEURON Śląskie Centrum Rozwoju Dziecka, ul. Skrzeka i Wójcika 4, 41-106 Siemianowice Śląskie

email: poczta@centrumneuron.com

 

Radosław Szymański – Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Konsultant metodyczny podręczników oraz programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Socjoterapeuta oraz realizator programów psychoedukacyjnych tj. „Spójrz inaczej„, „Szkoła dla rodziców i wychowawców. Prowadzi badania dotyczące sprawności grafomotorycznej dzieci oraz jest autorem eksperymentu pedagogicznego "Matematyka z Lego" realizowanego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich. Właściciel Śląskiego Centrum Rozwoju Dziecka NEURON.

więcej

Magdalena Wyszyńska

Wyszyńska

Adres: Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mławie

email: magda_s29@wp.pl

Magdalena Wyszyńska - jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia licencjackie o kierunku: pedagogika wczesnoszkolna z dodatkowym modułem: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia magisterskie o kierunku: wczesna edukacja ukończyłam na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Byłam nauczycielem w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z opóźnionym rozwojem mowy i niepełnosprawnością intelektualną. Pracowałam jako nauczyciel wspomagający dla dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością (autyzm oraz niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim). Obecnie pracuję w Przedszkolu Specjalnym w Mławie z dziećmi z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, wykorzystując Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania.

więcej